Skip to main content
Winkelwagen(Sluiten)

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
VDH Totaal: VDH Totaal BV, statutair gevestigd te Eindhoven, en alle direct of indirect aan haar
gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen VDH Totaal en Afnemer en elke wijziging of aanvulling
daarop;
Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen)
worden (af)geleverd;
Diensten: door VDH Totaal aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet
beperkt tot – het geven van advies;
Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst
en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch
adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VDH Totaal en Afnemer,
waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
Door aanvaarding van een door VDH Totaal gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer
wordt uitdrukkelijk door VDH Totaal van de hand gewezen.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van VDH Totaal. Een
overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is
afgesproken.

Artikel 3. Aanbod, aanvaarding en orders

Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens VDH Totaal gedaan zijn
vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders,
prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft
VDH Totaal het recht om het aanbod te herroepen.
Aanbiedingen en toezeggingen van door VDH Totaal ingeschakelde tussenpersonen,
vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door VDH Totaal
schriftelijk zijn bevestigd.
Het staat VDH Totaal volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) VDH Totaal een aanbod of bestelling van
Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat VDH Totaal begint met de uitvoering van de
Overeenkomst; óf (3) op het moment dat VDH Totaal voor de betreffende Overeenkomst aan
Afnemer een factuur zendt.
Door VDH Totaal geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk
bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is VDH Totaal
gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor
geldende standaardprijs.

Artikel 4. Levering, risico-overgang, keuring en reclame

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van VDH
Totaal. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum
voor rekening en risico van Afnemer.
Indien en voor zover VDH Totaal zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen
afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door VDH Totaal
bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te
nemen en direct te lossen.
Indien VDH Totaal, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is
VDH Totaal vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als VDH Totaal
tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid
1 en zal Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg
voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt
tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
VDH Totaal heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke
verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. VDH
Totaal is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld,
Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het
risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze
Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van VDH Totaal als ‘goederen van Afnemer’ zijn
geïdentificeerd. VDH Totaal is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te
factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn
voor rekening van Afnemer.
Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste
product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van
beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer
daarop geen beroep meer doen indien hij VDH Totaal daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2
werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk
binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt
Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan VDH Totaal’
onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal VDH Totaal in de gelegenheid
stellen om de zaken te bezichtigen.
Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico
van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid,
afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen
als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VDH
Totaal. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
VDH Totaal is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van VDH Totaal uitgezochte
Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft
aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen,
dan zal VDH Totaal de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet
gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks
geheel ter vrije keuze van VDH Totaal. VDH Totaal is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer
geleden schade ter zake gebrekkige producten

Artikel 5. Diensten

Indien VDH Totaal Diensten verleent aan Afnemer, dan zal VDH Totaal zich inspannen om deze
Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
Afnemer stemt ermee in dat VDH Totaal voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan
inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van VDH Totaal werken, is
VDH Totaal niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van VDH Totaal. De
bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in
te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

Artikel 6. Leveringstermijnen

Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In
geval van niet-tijdige levering is VDH Totaal eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij
een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen,
terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal VDH Totaal in overleg treden met Afnemer
over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op
vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door VDH
Totaal te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat
betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

Artikel 7. Prijzen, betaling en verrekening

De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van VDH
Totaal voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als
expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger
dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst
schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze
grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en
eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde
van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen,
zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de
Goederen voor rekening van Afnemer.
Afnemer is gehouden om VDH Totaal de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door
VDH Totaal aan Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat Afnemer (1) deze per eigen wagen
aan VDH Totaal retourneert (2) binnen 1 jaar na levering daarvan, (3) deze emballage aan Afnemer is
gefactureerd en betaald, én (4) deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd.
Betaling aan VDH Totaal dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door VDH
Totaal aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij
door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of
opschorting. VDH Totaal is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te
verrekenen met bedragen die VDH Totaal of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is
of zal zijn aan Afnemer.
Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen
betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In
geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer
verplicht tot vergoeding aan VDH Totaal van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk
aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten.
Daarnaast is Afnemer aan VDH Totaal een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van
het openstaande factuurbedrag.
Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn
alle vorderingen van VDH Totaal op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste
verzoek van VDH Totaal terstond genoegzame en in de door VDH Totaal gewenste vorm zekerheid te
stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer
daar niet aan heeft voldaan, is VDH Totaal gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te
schorten.
Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke
incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum
van € 1.500,-.
Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na
factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de
betreffende factuur.
Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door
Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde
renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht
andersluidende aanwijzing van Afnemer.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

VDH Totaal behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan
zullen zijn:
de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door VDH Totaal geleverde of te leveren
Goederen en/of Diensten; én
alle vorderingen van VDH Totaal op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming
van zijn verplichtingen.
Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van
de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien VDH
Totaal naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal
komen, is VDH Totaal gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats
waar zij zich bevinden. Afnemer verleent VDH Totaal reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging
om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer
het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan VDH Totaal een
direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan VDH Totaal verschuldigde
bedrag per dag.
Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover
noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening
van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder
beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren.
Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is
geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is
toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan
derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen
en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar
eigendom van VDH Totaal te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige
risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing,
etc.). Op eerste verzoek van VDH Totaal zal Afnemer kopieën verstrekken aan VDH Totaal van de ter
zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan – of die zijn
verwerkt – en zich nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van
VDH Totaal een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd
in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die
VDH Totaal op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van VDH Totaal zal Afnemer
de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan VDH Totaal ter hand stellen om daarmee een
vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van VDH Totaal:
Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel
aan VDH Totaal te verpanden; en/of
Eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit
artikel aan VDH Totaal te verpanden; en/of
Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die VDH Totaal wenst
te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen
maatregelen Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 9. Garantie

VDH Totaal geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar
toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed
verstrekt, dan garandeert VDH Totaal dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men
daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk
producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij
normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het
Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan VDH Totaal
retourneren. VDH Totaal draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot
meer dan dat is VDH Totaal niet gehouden. In geen geval is VDH Totaal gehouden tot betaling van
enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de
garantietermijn.
Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke
toestemming van VDH Totaal doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet
volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.
Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan
die weergegeven in dit artikel.
Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt voor
zover het zaken zijn die inherent zijn aan het betreffende natuurproduct. Voor hout betreft dat
bijvoorbeeld kleine scheuren, spleten en kieren, harskernen, kwasten, gering en/of gebruikelijk
kleurverschil en afwijkende nervatuur.

Artikel 10. Plaatsing / montage

Indien is overeengekomen dat VDH Totaal zorg draagt voor plaatsing/montage van Goederen, dan
zijn alle overige werkzaamheden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – hak-, breek-,
metsel-, beton-, stukadoors-, loodgieters-, elektriciteits-, gas-, schilder-, centrale verwarmings-,
steiger- en timmerwerk) voor rekening en risico van Afnemer. Hetzelfde geldt voor eventueel aan te
brengen bevestigingsmiddelen, stelregels en overige voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor
montage / plaatsing en die niet uitdrukkelijk in de geaccepteerde offerte zijn begrepen. Afnemer
draagt voorts zorg voor tijdige aanvraag en betaling van benodigde vergunningen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de overeengekomen prijs voor plaatsing / montage
uitsluitend rekening gehouden met werkzaamheden en levering tijdens gebruikelijke werkuren,
ononderbroken, onder normale omstandigheden, in aanwezigheid van Afnemer, op een plaats die
goed bereikbaar, veilig en goed ontsloten is aan alle kanten door verharde en bestrate
toegangswegen. Is niet aan al deze voorwaarden voldaan of zijn er andere bijzondere
omstandigheden waardoor levering of montage / plaatsing extra tijd kost, dan komen eventuele
meerkosten voor rekening van Afnemer. Onder bijzondere omstandigheden is tevens begrepen de
situatie, waarin niet geleverd kan worden omdat Afnemer niet kan voldoen aan zijn verplichting om
af te nemen tegen contante betaling (mits overeengekomen) of andere redenen waarom feitelijk niet
geleverd kan worden, zoals afwezigheid van Afnemer of zijn vertegenwoordiger.
Afnemer draagt op eigen kosten zorg voor een afsluitbare droge opslagplaats voor gereedschappen,
goederen en materiaal. Daarnaast draagt Afnemer zorg voor geschikte behuizing, afdoende
stroomvoorzieningen (220/380V) op de werkplek, evenals water en licht en eventuele overige
wettelijke vereiste voorzieningen.
Afnemer draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat:
het plaatsende/monterende personeel zijn werkzaamheden kan doen onder normale
omstandigheden, op het moment dat zij daar mee willen beginnen, onbelemmerd door obstakels, en
ononderbroken kan voortzetten volgens de door hen vastgestelde montage-volgorde;
het plaatsende/monterende personeel zijn werkzaamheden kan uitvoeren tijdens gebruikelijke
werkuren, dan wel – indien zulks op verzoek van Afnemer schriftelijk is overeengekomen – buiten de
normale werkuren; en
de bouwplaats voldoet aan alle veiligheidseisen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn
genomen. Blijft Afnemer daarmee in gebreke, dan zijn alle extra kosten (inclusief extra reis- en
verblijfkosten) en schade van VDH Totaal voor rekening van Afnemer. Daaronder is uitdrukkelijk
begrepen de situatie, dat de montageploeg een geplande opvolgende montage niet kan uitvoeren
vanwege de bij Afnemer opgetreden vertraging.
Afnemer zal op de plaats van installatie / plaatsing aanwezig zijn op het moment van gereedkomen
van het werk en direct nauwkeurig controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.
Reclames na vertrek van de plaatsing / montage medewerker(s) worden niet in behandeling
genomen, tenzij Afnemer aantoont dat hij het betreffende gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen
ontdekken op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.
Plaatsings-, montage-, en/of installatiekosten moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Zijn deze
kosten niet vooraf vast te stellen, dan is Afnemer gehouden om vooraf een in redelijkheid door VDH
Totaal te berekenen voorschot daarop te betalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding

In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van VDH Totaal beperkt
tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat VDH Totaal Diensten verleend en/of VDH Totaal haar
garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van VDH
Totaal beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar
medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is VDH Totaal
niet aansprakelijk.
VDH Totaal is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door VDH Totaal (of
door VDH Totaal ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte
mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot)
ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid
van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
In geen geval is VDH Totaal gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van
de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te
vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering
overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VDH
Totaal beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende
levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
VDH Totaal bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar
eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten,
de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen VDH Totaal ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn
en de toeleveranciers van VDH Totaal.
Iedere aansprakelijkheid van VDH Totaal jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat (1) de
Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
VDH Totaal is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de
wil en toedoen van VDH Totaal, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of
zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van VDH Totaal kan worden verlangd, zoals onder
andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of
materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan
de zijde van door VDH Totaal ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken
aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het
verkeer, etc. VDH Totaal kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die
overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat VDH Totaal had moeten leveren.
Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat
de overmachtsituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei
schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4 lid 5 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc.,
die door VDH Totaal aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van VDH Totaal. Afnemer is
niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter
beschikking zijn gesteld.
Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op
andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te
verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van VDH Totaal onverwijld retourneren,
zonder daarvan kopieën achter te houden.
In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen,
bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om VDH Totaal alle schade te vergoeden
die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die
gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer
zijn gemaakt.

Artikel 13. Ontbinding

Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit
de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling,
onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is VDH Totaal te harer
keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder
toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van VDH Totaal op
Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om VDH Totaal de schade te vergoeden die zij daardoor
lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de
betreffende Overeenkomst.

Artikel 14. Conversie, uitleg en adreswijziging

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op
enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling
qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een
beroep kan worden gedaan.
De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
Indien VDH Totaal op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt,
brengt dit niet mee dat VDH Totaal afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te
eisen.
Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan VDH Totaal te melden. Goederen,
die afgeleverd zijn aan het bij VDH Totaal laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door
Afnemer te zijn ontvangen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen VDH Totaal en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De rechtbank te ‘s Hertogenbosch is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
VDH Totaal en Afnemer.

Artikel 16. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
nummer 77876792, en zullen op het eerste verzoek van de Afnemer kosteloos worden toegezonden.